Παρατάθηκε μέχρι 31.12.2021 η προθεσμία αρχικής επιθεώρησης και καταχώρησης των υφισταμένων ανελκυστήρων!

Με την ΚΥΑ 68781/2019 έγινε τροποποίηση της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/ 22.12.20 08 (Β’ 2604) κοινής υπουργικής απόφασης “Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων”, με την οποία ορίστηκαν τα εξής:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’/98).

2. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι
κής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.» (Α’/208).

3. Tο π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’/192), όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’/37).

5. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’/160).

6. Την υπ’ αριθμ. Υ59/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» (Β’/3818).

7. Το άρθρο 22 του ν. 1682/1987 (Α’/14) «Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής και άλλες διατάξεις».

8. Την υπ’ αριθμ. 32803/1308/20-08-1997 (Β’/815) κοινή υπουργική απόφαση «κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» με την οποία προσαρμόσθηκε στην ελληνική Νομοθεσία η Οδηγία 95/16 ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες».

9. Την υπ’ αριθμ. Οικ. Φ9.2/29362/1957/8.12.2005 (Β’/ 1797) κοινή υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. οικ. 3899/253/Φ9.2 (ΦΕΚ Β’/291/8.3.2002) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ. 32803/1308 (ΦΕΚ 815/B’/11.9.1997) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων».

10. Την υπ’ αριθμ. Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 (Β’/2604) κοινή υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων», όπως αυτή διορθώθηκε με το Β’/424/2009.

11. Την υπ’ αριθμ. 39507/167/Φ.9.2/12.4.2016 (Β’/1047) κοινή υπουργική απόφαση «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2014/33/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες».

12. Το γεγονός της ανάγκης ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης του συνόλου των εγκατεστημένων ανελκυστήρων.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:

Άρθρο1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/ 22.12.20 18 (Β’/2604) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων», όπως αυτή διορθώθηκε (Β’/424/2009), ως εξής:

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15 αντικαθίστανται ως εξής:

« 1. Το παρόν άρθρο αφορά όλους τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες, για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης.

2. Για όλους τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες της προηγούμενης παραγράφου παρέχεται προθεσμία μέχρι και 31.12.2021 εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρησης του ανελκυστήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσας. Ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους ενημερώνεται υποχρεωτικά εγγράφως από τον υπεύθυνο συντηρητή του ανελκυστήρα, 6 μήνες πριν τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας γι’ αυτή του την υποχρέωση. Σε περίπτωση απουσίας σχετικών δικαιολογητικών εγκατάστασης του ανελκυστήρα, το έτος εγκατάστασης του θα τεκμαίρεται από το έτος έκδοσης της άδειας οικοδομής του κτηρίου. »

Άρθρο 2 Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/ 22.12.20 08 (Β’/2604) κοινή υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2019

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Σε κάθε πολυόροφη οικοδομή η εγκατάσταση που καθημερινά «δίνει εξετάσεις» είναι ο ανελκυστήρας, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι ένα μεταφορικό μέσο, και σαν τέτοιο χρειάζεται προσοχή στην κατασκευή του, στην ασφαλή λειτουργία του, στην επιμελή συντήρησή του και την ασφάλισή του για ζημιές στον ίδιο ή αστική ευθύνη προς τρίτους. Η εικόνα και η κατάστασή του ανελκυστήρα τελικά χαρακτηρίζει ολόκληρο το κτίριο!

Ο διαχειριστής του κτιρίου θα πρέπει συνεπώς να γνωρίζει τις ρυθμίσεις που προβλέπει και τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η νέα κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) 28425/2008 για τη νόμιμη αδειοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και επιθεώρηση ασφαλείας των παλαιών και νέων ανελκυστήρων, να γνωρίζει να εκτελεί τη διαδικασία απεγκλωβισμού ατόμων από το θάλαμο και σε κάθε βλάβη του να καλεί το συνεργείο συντήρησης ή την Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ. 199).

* Η ΠΟΜΙΔΑ έχει εκπονήσει πλήρες υπόδειγμα συμφωνητικού συντήρησης ανελκυστήρα ώστε να είναι σαφή τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις συντηρητή ανελκυστήρα & διαχειριστή. Επίσης στο πρόγραμμα ασφάλισης κτιρίων των μελών της έχει συμπεριλάβει την ασφάλιση της αστικής ευθύνης από τη λειτουργία ανελκυστήρα, με ιδιαίτερα χαμηλό ετήσιο ασφάλιστρο ανά ανελκυστήρα!

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ;

Εχει παραταθεί (βλ. παραπάνω) μέχρι την 31.12.2021 η προθεσμία αρχικού ελέγχου, αναβάθμισης και καταχώρησης όλων των υφισταμένων ανελκυστήρων της χώρας. 350.000 περίπου ανελκυστήρες δεν έχουν επιθεωρηθεί, ούτε υπάρχουν σήμερα διαθέσιμα τα αναγκαία 3,5 δις ευρώ, για την εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης ανελκυστήρων, από νοικοκυριά τα οποία, δυσκολεύονται να πληρώσουν ακόμη και τα κοινόχρηστα! Η δε μεγάλη συχνότητα των επομένων τακτικών επιθεωρήσεων απωθεί τους διαχειριστές πολυκατοικιών από την εμπλοκή τους στη διαδικασία αυτή. Για το λόγο αυτό η ΠΟΜΙΔΑ συμμετέχει σε Επιτροπή Εργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης η οποία αναθεωρεί το υφιστάμενο καθεστώς που αφορά τους υφιστάμενους ανελκυστήρες, η οποία αναμένεται σύντομα να περατώσει το έργο της.

Η ΚΥΑ 28425/2008 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Aπό 1.1.2009 είχε τεθεί σε ισχύ η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 28425/2008 που αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων, νέων και υφιστάμενων. Η ΚΥΑ ρυθμίζει, κυρίως, τους κανόνες σχετικά με τις συντηρήσεις των ανελκυστήρων, την έκδοση πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου και τις καταχωρήσεις τους στα μητρώα των Νομαρχιών. H KYA προβλέπει ότι για τους παλαιούς, προ του 1999 ανελκυστήρες, ο έλεγχος ασφαλείας θα γίνεται βάσει των προδιαγραφών του χρόνου κατασκευής τους και όχι υποχρεωτικά βάσει του προτύπου ΕΝ 80.81 των νέων ανελκυστήρων. Κατά συνέπεια δεν απαιτείται υποχρεωτική εγκατάσταση εσωτερικών θυρών ή κουρτίνας φωτοκυττάρων κλπ. σε παλαιούς ανελκυστήρες, η οποία δημιουργούσε και το τεράστιο κόστος εκσυγχρονισμού τους, ή και την αναγκαστική αντικατάσταση ολόκληρου του ανελκυστήρα! Συγκεκριμένα η ΚΥΑ αυτή:

Α. Καθορίζει τα διαστήματα υποχρεωτικής συντήρησης των ανελκυστήρων ως εξής:

1. Για μονοκατοικίες, κάθε δύο μήνες = 6 φορές ετησίως

2. Για πολυκατοικίες και ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες, κάθε 45 ημέρες = 8 φορές ετησίως

3. Για ανελκυστήρες σε δημόσια κτίρια, για ξενοδοχεία με περισσότερες από 200 κλίνες, για νοσοκομεία και για μεγάλα κτίρια, 2 φορές το μήνα = 24 φορές ετησίως

Β. Καθορίζει τα διαστήματα διενέργειας περιοδικών ελέγχων ανελκυστήρων ως εξής:

1. μέχρι 6 στάσεις σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε 6 χρόνια

2. με περισσότερες από 6 στάσεις σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε 5 χρόνια

3. μέχρι 6 στάσεις σε κτίρια για επαγγελματική χρήση, κάθε 4 χρόνια

4. με περισσότερες στάσεις, σε επαγγ. κτίρια & ξενοδοχεία έως 200 κλινών κάθε 3 χρόνια

5. δημοσίων χώρων και κτιρίων, ξενοδοχείων με περισσότερες από 200 κλίνες κάθε χρόνο.

Γ. Καθόριζε τις νέες προθεσμίες διενέργειας περιοδικού ελέγχου κατά κατηγορία ανελκυστήρων ως εξής:

1. Για ανελκυστήρες σε δημόσια κτίρια, νοσοκομεία, ξενοδοχ. κλπ. μέχρι 30-6-2009

2. Για παλαιούς ανελκυστήρες που λειτουργούν με προέγκριση εγκατάστασης και έχει συμπληρωθεί 30ετία από την εγκατάστασή τους μέχρι 31-12-2010

3. Για νεώτερους ανελκυστήρες που λειτουργούν με προέγκριση εγκατάστασης

και δεν έχει συμπληρωθεί 30ετία από την εγκατάστασή τους μέχρι 31-12-2011

4. Για ανελκυστήρες χωρίς στοιχεία νομιμότητας (“αυθαίρετους”) μέχρι 31-12-2012

Δ. Περιγράφει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ιδιοκτητών ή διαχειριστών, μεταξύ των οποίων είναι η διατήρηση του βιβλιαρίου συντήρησης του ανελκυστήρα και η άμεση ανάθεση της συντήρησης σε νέο συντηρητή, αν για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί η συνεργασία με τον παλαιό.

Ε. Ρυθμίζει πότε και που μπορεί να προσφεύγει ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής κατά του συντηρητή, ή του φορέα ελέγχου του ανελκυστήρα, για δευτεροβάθμιο έλεγχο που γίνεται από ειδικούς στο αντικείμενο μηχανικούς- μέλη του ΤΕΕ, καθώς επίσης τι γίνεται σε περίπτωση ατυχημάτων και ανάγκης διενέργειας εκτάκτων ελέγχων.

ΣΤ. Καθορίζει πότε γίνεται διακοπή λειτουργίας του ανελκυστήρα και ποιές είναι οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους εμπλεκόμενους , όταν δεν τηρούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ αυτής.

Ζ. Διπλασιάζει (από 120 σε 240) τον αριθμό των συντηρήσεων που μπορεί να κάνει ένα συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων κάθε μήνα, καθορίζει ότι η διάρκεια κάθε συντήρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 45 λεπτά της ώρας, ενώ ως υπεύθυνος για την επίβλεψη της τήρησης της διάρκειας της συντήρησης ορίζεται ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του κτιρίου!

Η. Καθορίζει στο άρθρο 13, τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε συντηρητές-ελεγκτές ανελκυστήρων, αλλά και στους διαχειριστές και τους ιδιοκτήτες των κτιρίων που δεν θα εφαρμόσουν ή θα εφαρμόσουν πλημμελώς τα όσα ορίζονται στην ΚΥΑ αυτή.

Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΠΟΜΙΔΑ

Η ΚΥΑ αυτή για τους ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ και τους ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ κτιρίων με ανελκυστήρες:

1. Εδωσε νέα προθεσμία για τη συμμόρφωση και αποσαφηνίζει και επιλύει σωρεία προβλημάτων που είχαν παρουσιασθεί κατά την εφαρμογή των προηγουμένων ΚΥΑ και εγκυκλίων για τους ανελκυστήρες

2. Καθόρισε, επί τέλους, ότι οι προδιαγραφές ασφαλείας των παλαιών ανελκυστήρων (προ του 1999) σε μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και σε ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες, δεν χρειάζεται πλέον να είναι σύμφωνες με το πρότυπο ΕΝ 80.81 του ΕΛΟΤ για τους νέους ανελκυστήρες, αλλά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του χρόνου κατασκευής του κάθε ανελκυστήρα. Π.χ. οι παλαιοί ανελκυστήρες απαλλάσσον ται από την τεχνικά δυσχερή και ιδιαίτερα δαπανηρή υποχρεωτική τοποθέτηση εσωτερικής πόρτας ασφαλείας ή κουρτίνας φωτοκύτταρων, εάν οι προδιαγραφές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής τους δεν το πρόβλεπαν. Συνεπώς δεν είναι πλέον εξ ορισμού αναγκαστική η αλλαγή και του κεντρικού πίνακα λειτουργείας του ανελκυστήρα, εκτός αν αυτός παρουσιάζει άλλα προβλήματα ασφαλείας.

3. Επέλυσε το πρόβλημα της προσφυγής των ιδιοκτητών/διαχειριστών σε δευτεροβάθμιο όργανο, αφού εμμέσως οι έλεγχοι των σωστών τεχνικών υπηρεσιών των φορέων ελέγχου θα γίνονται από μηχανικούς του ΤΕΕ που μπορεί να λειτουργήσουν ως θεματοφύλακες της ορθής και αντικειμενικής αξιολόγησης του ελέγχου που γίνεται στις εγκαταστάσεις των ανελκυστήρων.

Διαπιστώνουμε όμως ότι και αυτή η ΚΥΑ δεν περιλαμβάνει κανενός είδους κίνητρα ή διευκολύνσεις στους ιδιοκτήτες/διαχειριστές για την πολυέξοδη βελτίωση των εγκαταστάσεων των ανελκυστήρων, η οποία εάν δεν γίνει εμπρόθεσμα, θα οδηγήσει στη διακοπή λειτουργίας του ανελκυστήρα από τις αρμόδιες αρχές. Θυμίζουμε ότι οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές βαρύνονται και με το επερχόμενο «ενεργειακό πιστοποιητικό» αλλά και τα τεράστια κόστη της ενεργειακής αναβάθμισης των ιδιοκτησιών τους!

Τέλος διαπιστώνουμε ότι η ΚΥΑ αυτή ουσιαστικά στηρίζει τα συμφέροντα και τα έσοδα των συντηρητών ανελκυστήρων και των εταιρειών ελέγχου, αφού:

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Διπλασιάζει τον αριθμό των συντηρήσεων που μπορεί να κάνει κάθε μήνα, ένα συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων.

2. Δεν μειώνει τον αριθμό των ετησίων συντηρήσεων στους ανελκυστήρες νέας τεχνολογίας (υδραυλικούς κλπ) οι οποίοι δεν χρειάζονται τόσο τακτική συντήρηση.

3. Δεν επιλύει το πρόβλημα της ουσιαστικής συντήρησης των ανελκυστήρων, θεσμοθετεί όμως με ευκρίνεια τις ευθύνες συντηρητών και διαχειριστών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ:

1. Δεν μείωσε, όπως έπρεπε, τη συχνότητα των ελέγχων στα ιδιωτικά κτίρια, με αποτέλεσμα να δημιουργεί πρόσθετες δαπάνες για τους ιδιοκτήτες από την αέναη επιθεώρηση των ανελκυστήρων τους αλλά και από αέναη και άχρηστη γραφειοκρατία, αφού οι εγκαταστάσεις των ανελκυστήρων στην ουσία και στην πλειονότητά τους δεν παρουσιάζουν προβλήματα ασφάλειας.

2. Δεν προβλέπεται η τήρηση δημόσια προσβάσιμου μητρώου πιστοποιημένων εταιρειών που μπορούν να πραγματοποιούν ελέγχους ανελκυστήρων στην Ελλάδα, ώστε οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες / διαχειριστές να μπορούν να επιλέγουν την κατάλληλη εταιρεία. Οι υπάρχοντες πίνακες διαπιστεύσεων του ΕΣΥΔ δεν είναι κατηγοριοποιημένοι και δεν περιλαμβάνουν τις εταιρείες που έχουν νόμιμη πιστοποίηση από άλλες χώρες.

Για όλα τα παραπάνω η ΠΟΜΙΔΑ καλεί την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης σε κάθε μέτρο που αφορά τα υπάρχοντα κτίρια, να ζητά και να λαμβάνει τις απόψεις των ιδιοκτητών τους, και όχι αποκλειστικά τις απόψεις των εμπλεκομένων επαγγελματικών οργανώσεων! Η εφαρμογή των νέων ευρωπαικών προδιαγραφών σ΄αυτά δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς ενημέρωση των ιδιοκτητών, τεχνική καθοδήγησή τους, αλλά και οικονομική συμπαράσταση της πολιτείας!

Πηγή:http://www.pomida.gr